Regulamin
V Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych

§1 Postanowienia ogólne

 1. V ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH zwane w dalszej części regulaminu - Konferencją.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach od 29 września do 1 października 2023 roku w Hotel Stok ul. Jawornik 52a, 43-460 Wisła.
 3. Głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
 4. Konferencja odbywa się pod patronatem PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH.
 5. Nad częścią naukową Konferencji nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 6. Konferencja składa się z części wykładowej, warsztatowej oraz seminaryjnej.
 7. Uczestnikiem Konferencji może być lekarz, lekarz dentysta, ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, ratownik, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym. Organizator dopuszcza udział osób towarzyszących.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencja-ptrm.pl,  oraz wniesienie opłaty za udział w Konferencji. Rejestracja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc. O zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
 9. Za udział w Konferencji, warsztatach i seminarium uczestnikom mogą przysługiwać punkty edukacyjne. O ich ilości i rodzaju grupy zawodowej, której dotyczą organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
 10. Każdy uczestnik Konferencji, warsztatów i seminarium otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 11. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.

§2 Warunki zgłaszania wystąpień 

 1. Komitet Naukowy przyjmuje propozycje wystąpień do 30.04.2023 r.
 2. Propozycje wystąpień należy przesłać w formie elektronicznej (prezentacja PowerPoint), w terminie wymienionym w ust. 1 na adres: biuro@konferencja-ptrm.pl
 3. Kwalifikacji zgłoszonych wystąpień dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.
 4. Od decyzji Przewodniczącego Komitetu Naukowego w zakresie kwalifikacji prac nie przysługuje odwołanie.
 5. Przyjmowane będą wystąpienia kliniczne, doświadczalne i poglądowe.
 6. Wygłoszenie wystąpienia będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem wygłoszenia pracy i jej autorami.

§3 Uczestnictwo 

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty wg. cennika (generowanego po rejestracji), na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych  - ING BSK – 70 1050 1399 1000 0090 8121 1089. Wpłaty dokonuje się bezpośrednio przy rejestracji, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania. Brak dokonania wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
 2. Zgłoszenia/rejestracja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.
 3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność rejestracji.
 4. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia/rejestracji, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 31 maja 2023 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.
 7. Opłata rejestracyjna obejmuje:
  1. udział w części wykładowej;
  2. materiały organizatora;
  3. certyfikat;
  4. uroczystą kolację w dniu 29.09.2023r.;
  5. obiad w dniu 30.09.2023r.:
  6. udział w zabawie w karczmie w dniu 30.09.2023r.;
  7. przerwę kawową w dniu 30.09.2023r;
  8. przerwę kawową w dniu 1.10.2023 r.

8. Udział w warsztatach i seminariach polega dodatkowej odpłatności.

§4 Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konferencji jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konferencji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  1. ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami.

§5 Bezpieczeństwo epidemiologiczne

 Z uwagi za występującą pandemię związaną z koronawirusem SARS – CoV – 2, Organizatorzy wprowadzają dodatkowe zasady związane z udziałem osób w Konferencji.
DOTYCZY TYLKO W PRZYPADKU WPROWADZENIA OGRANICZEŃ LUB STANÓW EPIDEMII PRZEZ ORGANY PAŃSTWA. 

 1. Każdy uczestnik, prelegent, gość, personel organizatora Konferencji ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, w szczególności rygorów epidemiologicznych nałożonych administracyjnie, oraz podczas przebywania w obiekcie poza pokojem hotelowym:
  a.  Ma obowiązek ciągle mieć założoną maseczkę, która zasłania usta i nos;
  b.  Przestrzegać zasad zachowania dystansu społecznego;
  c.  Dezynfekować ręce;
  d.  Zgłosić organizatorowi, każdą sytuację, która może zagrozić bezpieczeństwu epidemiologicznemu.
 2. Każda osoba, która bierze udział w Konferencji, musi poddać się pomiarowi ciepłoty ciała. Pomiary takie będą wykonywane:
  a.  Przed rejestracją na Konferencję;
  b.  Codziennie przed wejściem na sale wykładowe, warsztatowe i seminaryjne.
 3. W przypadku uzyskania wyniku ciepłoty ciała ≥ 37,2 oC, osoba, u której uzyskano taki wynik musi bezzwłocznie opuścić miejsce Konferencję, zachowując przy tym zasady dystansu społecznego.
 4. Każda osoba, która bierze udział w Konferencji ma obowiązek wypełnienia przy rejestracji – Karty Epidemiologicznej. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia osoby składającej oświadczenie
  z udziału w Konferencji.
 5. Każda osoba, która zaobserwuje u siebie objawy t.j. wzrost ciepłoty ciała, utrata węchu lub smaku, kaszel, trudności w oddychaniu lub inne mogące sugerować o zarażeniu koronawirusem SARS – CoV – 2, ma obowiązek bezzwłocznego opuszczenia miejsca Wydarzenia i zgłoszenia tego faktu telefonicznie Organizatorowi pod podanym w Biurze Konferencji numerem telefonu.
 6. W przypadku wprowadzenia epidemiologicznych rygorów administracyjnych, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania ograniczeń organizacyjnych, o których uczestnicy będą informowani podczas Konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie, że wykłady/prelekcje/wystąpienia mogą być prowadzone w trybie on-line.
 8. Postępowanie, o którym mowa w § 5 może być modyfikowane przez Organizatora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wydanych zaleceń przez organy publiczne.

§6 Postanowienia końcowe 

 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu obiektu, organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy lub Uczestnika z terenu Konferencji, również za pomocą służb porządkowych.
 2. Uczestnik Konferencji ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Każda osoba zgłaszająca akces do udziału w Konferencji wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Statutu Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych dostępnego na stronie www.ratmed.org
 4. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora i na które nie miał on wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji do wysokości kosztów, które poniósł Organizator w związku z przygotowaniem Konferencji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora.