Regulamin II Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych

§1 Postanowienia ogólne

 1. II ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH zwane w dalszej części regulaminu - Wydarzeniem.
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1 – 4 października 2020 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku.
 3. Głównymi organizatorami są:
  1. Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych;
  2. Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 4. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prof. dr hab. n. med. Krystyna Sosady.
 5. Nad częścią naukową Wydarzenia nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 6. Wydarzenie składa się z części wykładowej i części warsztatowej.
 7. Część wykładowa Wydarzenia jest podzielona na sesje naukowe.
 8. Uczestnikiem Wydarzenia może być lekarz,  lekarz dentysta, ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, ratownik, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym. Organizatorzy dopuszczają udział osób towarzyszących.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest rejestracja uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konferencja-ptrm.pl,  oraz wniesienie opłaty za udział w Wydarzeniu, w terminie do 14 dni od dnia rejestracji (zgłoszenia). Rejestracja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc. O zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
 10. Za udział w Wydarzeniu uczestnikom przysługują punkty edukacyjne. O ich ilości i rodzaju grupy zawodowej, której dotyczą organizatorzy poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
 11. Każdy uczestnik Wydarzenia otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 12. Oficjalnym językiem Wydarzenia jest język polski.

§2 Warunki zgłaszania wystąpień

 1. Komitet Naukowy przyjmuje propozycje wystąpień do 15.03.2020 r.
 2. Propozycje wystąpień należy przesłać w formie elektronicznej (prezentacja PowerPoint), w terminie wymienionym w ust. 1 na adres: biuro@konferencja-ptrm.pl
 3. Kwalifikacji zgłoszonych wystąpień dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.
 4. Decyzje Przewodniczącego Komitetu Naukowego w zakresie kwalifikacji prac nie podlegają odwołaniu.
 5. Przyjmowane będą wystąpienia kliniczne, doświadczalne i poglądowe.
 6. Wygłoszenie wystąpienia będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem pracy i jej autorami.

§3 Uczestnictwo

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty wg. cennika (generowanego po rejestracji), na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (ING BSK – 40 1050 1399 1000 0090 8051 2453) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia/rejestracji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie zgłoszenie/rejestracja zostanie automatycznie usunięta z listy.
 2. Zgłoszenia/rejestracja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.
 3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń i wpłat.
 4. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia/rejestracji, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu do dnia 31 maja 2020 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Wydarzenia.
 7. Opłata rejestracyjna obejmuje:
  1. udział w części wykładowej;
  2. materiały konferencyjne;
  3. certyfikat;
  4. udział w koktajlu powitalnym w dniu 02.10.2020r.;
  5. przerwy kawowe, obiad i kolacja w dniu 03.10.2020r.
 8. Udział w warsztatach podlega dodatkowej odpłatności.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Wydarzeniu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  1. ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu obiektu, organizatorzy mają prawo do usunięcia Wystawcy lub Uczestnika z terenu Wydarzenia, również za pomocą służb porządkowych.
 2. Uczestnik Wydarzenia ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Wydarzenia. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów i na które nie mieli oni wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Wydarzeniu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatorów.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w procesie rejestracji na konferencję „II Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, z siedzibą w Tychy, adres korespondencyjny: ul. Magnolii 4, 43-100 Tychy, KRS: 0000705588, NIP: 6462963960, REGON: 369011762 (zwane dalej „Towarzystwem”), kontakt e-mail: ptrm@ratmed.org
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji pn. ”II Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych”, która odbędzie się w dniach 1-4 października 2020 r. w Szczyrku, CKiR Orle Gniazdo ul. Wrzosowa 28a, w celach związanych z:
  1. prawidłową organizacją i rejestracją do udziału w konferencji,
  2. kontaktem w sprawach organizacyjnych,
  3. sporządzaniem list uczestników, programu, plakatu i innych materiałów związanych z konferencją.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Towarzystwo jest:
  1. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez Towarzystwo, celem zorganizowania i wzięcia udziału w konferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. uzasadniony interes Towarzystwa polegający na wykorzystywaniu wizerunku uczestników konferencji w postaci zdjęć grupowych, oraz głosu uczestników konferencji w nagraniu audio z konferencji, w celach informacyjnych o konferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: ptrm@ratmed.org
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Stowarzyszenia, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w celu realizacji konferencji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do organizacji konferencji, lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub do momentu, gdy wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji.