Regulamin konferencji medycznej pn.
I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych

§1 Postanowienia ogólne

1. Konferencja organizowana jest pod nazwą: I ŚLĄSKIE DNI MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH zwana w dalszej części regulaminu – Konferencją.
2. Konferencja odbędzie się w dniach 10 – 12 października 2019 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku.
3. Głównymi organizatorami są:
a) Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych;
b) Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.
4. Nad częścią naukową Konferencji nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.
5. Konferencja składa się z części wykładowej i części warsztatowej.
6. Część wykładowa Konferencji jest podzielona na posiedzenia szkoleniowe.
7. Warsztaty mają charakter posiedzeń szkoleniowych.
8. Uczestnikiem Sympozjum może być lekarz, lekarz dentysta, ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, ratownik, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym. Organizator dopuszcza udział osób towarzyszących.
9. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest rejestracja uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.konferencja-ptrm.pl,  oraz wniesienie opłaty za udział w Sympozjum, w terminie do 14 dni od rejestracji. Rejestracja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc. O zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
10. Za udział w Konferencji uczestnikom przysługują punkty edukacyjne. O ich ilości i rodzaju grupy zawodowej, której dotyczą organizator poinformuje komunikatem na stronie internetowej.
11. Każdy uczestnik Konferencji i kursu otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
12. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.

§2 Warunki zgłaszania wystąpień

1. Komitet Naukowy Konferencji przyjmuje propozycje wystąpień do 31.05.2019 r.
2. Propozycje wystąpień należy przesłać w formie elektronicznej (prezentacja PowerPoint), w terminie wymienionym w ust. 1 na adres: biuro@konferencja-ptrm.pl
3. Kwalifikacje pracy na Konferencję dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji.
4. Decyzje Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji w zakresie kwalifikacji prac nie podlegają odwołaniu.
5. Na Konferencję przyjmowane będą wystąpienia kliniczne, doświadczalne i poglądowe.
6. Wygłoszenie wystąpienia będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem pracy i jej autorami.

§3 Uczestnictwo

1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych (ING BSK – 40 1050 1399 1000 0090 8051 2453) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia/rejestracji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie zgłoszenie/rejestracja zostanie automatycznie usunięta z listy.
2. Zgłoszenia/rejestracja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc.
3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń i wpłat.
4. Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia/rejestracji, otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 30 czerwca 2019 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo w Konferencji pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.
7. Opłata rejestracyjna obejmuje:
a) udział w konferencji;
b) udział w wybranych warsztatach (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń);
c) materiały konferencyjne;
d) certyfikat;
e) udział w koktajlu powitalnym w dniu 10.10.2019r.;
f) przerwy kawowe;
g) obiad i kolacja w dniu 11.10.2019r.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Konferencji jest Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.
2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Konferencji przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
3. a) ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
4. b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizator Sympozjum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.

§5 Postanowienia końcowe

1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu obiektu, organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy lub Uczestnika z terenuKonferencji, również za pomocą służb porządkowych.
2. Uczestnik Konferencji ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora i na które nie miał on wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora.