W związku z przygotowaniami do realizacji konferencji: „VI Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych” istnieje możliwość zgłoszenia swojej pracy do Sesji Plakatowej.

Prace do sesji plakatowej powinny dotyczyć następujących tematów:

 • Quo vadis ratownictwo medyczne,
 • perspektywy rozwoju zawodowego ratowników medycznych,
 • a może jednak Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego?
 • życie na krawędzi, czyli granice wytrzymałości psychicznej pracowników zespołów ratownictwa medycznego,
 • ratownictwo medyczne jako służba. Dlaczego, po co i jak?

Ekspozycja prac odbywać się̨ będzie w pierwszym dniu trwania Konferencji, a prac wyróżnionych przez cały czas trwania Konferencji na nośnikach multimedialnych (monitory multimedialne) oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

W trakcie trwania Sesji Plakatowej przeprowadzony będzie konkurs. Dla autora/autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 października 2024 r. podczas Uroczystej Kolacji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PRAC DO SESJI PLAKATOWEJ

 1. Przesyłane prace do Sesji Plakatowej powinny dotyczyć powyższych tematów.
 2. Zgłaszane prace muszą być pracami oryginalnymi.
 3. Praca nie może być uprzednio publikowana ani prezentowana na innych konferencjach naukowych.
 4. Streszczenie pracy należy przygotować w języku polskim, w formacie .doc. i należy je przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rada.naukowa@ratmed.org w temacie wpisując: „Sesja Plakatowa – streszczenie”.
 5. Warunkiem udziału w sesji plakatowej jest:
  a) dokonanie i uiszczenie opłaty za udział w Konferencji,
  b) przesłanie formularza zgłoszeniowego pracy do sesji plakatowej,
  c) uzyskanie pozytywnej recenzji przesłanego w formularzu zgłoszeniowym streszczenia pracy.
 6. Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony, maksymalna liczba znaków to 2500 (1 strona A4 znormalizowaną), z wyłączeniem tytułu i informacji o autorze.
 7. Streszczenie dotyczące plakatu do sesji plakatowej można zgłaszać wyłączenie poprzez niniejszy formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r.
 8. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: rada.naukowa@ratmed.org.
 9. Nie ma ograniczeń co do liczby prac, które dana osoba może przesłać.
 10. Zgłaszając pracę należy poprawnie wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego – dane te będą służyły do dalszej korespondencji z autorem.
 11. Tytuł powinien być zwięzły, jasno wskazujący na charakter i zawartość przygotowanych do pracy materiałów.
 12. Nazwisko autora – podajemy pełne imię (imiona) i nazwiska autora, stopnie naukowe oraz pełne afiliacje.
 13. Wszystkie zgłoszone streszczenia będą recenzowane przez wybranych członków Komitetu Naukowego Konferencji.
 14. Przesłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na prezentację pracy od wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
 15. Autor/autorzy prac, w trakcie trwania sesji plakatowej powinni pozostawać przy swoich pracach, tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja miedzy autorami i uczestnikami Konferencji.
 16. Ocena streszczeń przez wybranych członków Komitetu Naukowego Konferencji nastąpi do 10 sierpnia 2024 r.
 17. Kryteria oceny:
  a) treść i wartość merytoryczna,
  b) oryginalność,
  c) metodyka,
  a) sposób prezentacji zagadnienia.
 18. Autor/autorzy, których prace zostaną pozytywnie zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji i zakwalifikowane do prezentacji podczas Konferencji, zostaną̨ o tym powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną (e-mailem), do dnia 15 sierpnia 2024 r.
 19. Prace zakwalifikowane do prezentacji na Konferencji muszą zostać dostarczone w terminie do 15 września 2024 r. na adres wskazany w otrzymanym powiadomieniu przyjęcia pracy do prezentacji.
 20. Autorzy zakwalifikowanych prac są̨ zobowiązani do przygotowania plakatu w formie multimedialnej – plik graficzny (orientacja pionowa). Według następującej specyfikacji technicznej:
  a) format pliku: .jpg bądź .png,
  b) pliki muszą być dostarczone w dwóch rozdzielczościach: 3840×2160 px oraz 1920×1080 px.
 21. W przypadku niedotrzymania ww. warunków Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych usunie pracę z sesji plakatowej.
 22. Ekspozycja prac odbywać się będzie w pierwszym dniu trwania Konferencji, a prac wyróżnionych przez cały czas trwania Konferencji na nośnikach multimedialnych (monitory multimedialne) oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 23. Organizator konferencji zapewnia autorowi zaakceptowanej pracy bezpłatny dostęp do pokoju dla wykładowców i wystawców w okresie 1 godziny poprzedzającej czas wykładu oraz 1 godziny po wygłoszeniu wykładu. W pokoju dla wykładowców i wystawców organizator zapewnia bezpłatny dostęp do ciepłych i zimnych napojów oraz słodkiej i słonej przekąski.
 24. Zaprezentowanie pracy podczas sesji plakatowej, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji tj. 4 października 2024 r. będzie potwierdzone Certyfikatem zawierającym temat zaprezentowanej pracy i jej autorów.
 25. Wszystkie informacje związane ze zgłoszeniem pracy do Sesji Plakatowej są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://konferencja-ptrm.pl
 26. Autora nadsyłającego abstrakt obowiązuje regulamin konferencji dostępny TUTAJ.